Så skapar vi förutsättningar för tillväxt

Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med fokus på värdeskapande affärsutveckling av innehaven. Ägarbolagets starka kapitalbas erbjuder en stabil plattform.

Liljedahl Groups styrmodell baseras på en decentraliserad beslutsstruktur med stor respekt för branschkunnandet inom respektive innehav. Beslut fattas så nära respektive marknad som möjligt av engagerade företagsledningar som har helhetsansvaret för sin affär.

Ägarbolaget deltar inte i några operativa beslut.

Styr med ägardirektiv

I samtliga innehav tillsätter ägarbolaget en engagerad och professionell styrelse med externa ledamöter och representanter för ägarbolaget.

Ägare och styrelser lär känna innehaven, deras marknad och strategiska förutsättningar på djupet. Därmed byggs den kompetens som krävs för att stödja verksamheternas strategiska utveckling.

Effektivt ägarstöd

Liljedahl Group har en liten och kostnadseffektiv organisation, som fokuserar på värdetillväxten i innehaven.

Liljedahl Group tar ansvar för frågor av övergripande art, såsom vissa legala och finansiella frågor. Sammanhållningen på dessa områden bidrar till trygghet och effektivitet i innehaven.

Liljedahl Group kan även ta fram analyser och beslutsunderlag för innehavens ledningar och styrelser samt erbjuda stöd vid förvärv inom befintliga innehav.

Liljedahl Academy erbjuder utveckling för innehavens medarbetare. De gemensamma utbildningssatsningarna för ledare samt regelbundna VD-träffar är en arena för utbyte av idéer och kunskap.

Ansvarsfullt företagande

I ägandet är det centralt att säkerställa gemensamma principer för företagandet.

Liljedahl Group ska agera ansvarsfullt och i samklang med det omgivande samhället. Alla medarbetare och styrelsemedlemmar har ansvar för att bolagen inom Liljedahl Group uppfattas som pålitliga och ansvarstagande företag.

Liljedahl Group arbetar i enlighet med god etik och de lagar som gäller i de länder där innehaven verkar. Varje innehav har, likt ägarbolaget, sin egen värdegrund och dess innebörd överensstämmer med den egna verksamheten.

Hållbarhet

Inom Liljedahl Group ansvarar varje enskilt bolag för att formulera, mäta och följa upp sitt eget hållbarhetsarbete – med det övergripande långsiktiga målet om ökad ekologisk, social och affärsmässig hållbarhet.

För att uppnå detta behöver varje bolag i koncernen:

  • Vara lönsamt.
  • Sträva mot en lägre miljöpåverkan.
  • Erbjuda en jämlik arbetsmiljö för alla medarbetare.
  • Handla etiskt korrekt gentemot kunder, leverantörer och andra intressenter.
Åk till toppen